Referat fra generalforsamling februar 2016

Generalforsamling i Refshammer beboerforening den 29/2-2016:

Der blev afholdt generalforsamling i Nykøbing Hallens kantine, kl. 19.30 den 29/2-2016.  

Fremmødte fra bestyrelsen: Kim, Peter, Palle, Devan og John.

Nærværende referat tager udgangspunkt i den omdelte og på mødet udleverede dagsorden fra bestyrelsen – der henvises til link på hjemmesiden og facebook.

Ad 1) Lean Nyby blev enstemmigt valgt til ordstyrer, og han konstaterede, at på trods af at generalforsamlingen er rykket til ultimo februar, så er formalia overholdt.

Ad 2) Formand Peter takkede for det store fremmøde og fortalte om det seneste års aktiviteter såsom, fastelavn, arbejdsdag og ikke mindst Skt. Hans, som sædvanen tro blev en succes med mange deltagere.

Generalforsamlingen bakkede op om formandens beretning uden kommentarer.

Ad 3) Kim gennemgik regnskabet for 2015 – der henvises til link på hjemmesiden og facebook  – og resultatet blev et overskud på kr. 3.366. Regnskabet var underskrevet af revisor Hanne Bülov inden generalforsamlingen.  Generalforsamlingen bakkede op om Kims regnskabsaflæggelse uden kommentarer.

Ad 4) Generalforsamlingen vedtog kontingentet for 2016 til kr. 125,- pr. husstand og kr. 60 for enlige uden hjemmeboende børn.

Det skal understreges, at medlemskabet af beboerforeningen er frivillig.

Ad 5) Indkomne forslag:

Sten Meelsen kom med indsigelser/forslag omkring vejføring (Strandhuse/I.C. Hindingsvej). Den samlede bestyrelse afslog endnu engang at tage del i den diskussion, hvilket bestyrelsen allerede afviste ved tiltrædelsen. Der henvises til tidligere referater fra hhv. generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Samtidig fik Meelsen tilsagn om, at han endnu engang kan få indsigt i alle referater og papirer – som han også fik i 2015.

Sten Meelsen blev ligeledes opfordret til at indtræde i bestyrelsen, hvilket han ikke ønskede.

Desuden nævnte Meelsen noget omkring politianmeldelse – den siddende bestyrelse afventer yderligere.

Bestyrelsen fik i januar 2016 en forespørgsel fra Susanne Simonsen vedr. hjertestarter. I samråd med bestyrelsen og generalforsamlingen blev det vedtaget, at Susanne Simonsen og Helle Overgaard arbejdet videre med projektet og ikke mindst at samle penge til anskaffelsen.

Bestyrelsen er selvfølgelig interesseret i at bidrage til anskaffelsen, men samtidig blev det aftalt, at der skal foretages indsamling blandt os på Refshammer, hvilket Susanne og Helle arrangerer. Dette selvfølgelig også via hjemmesiden og facebook.

Kontakt til Hammeren omkring anskaffelse af hjertestarter (deling af udgifter) blev på generalforsamlingen afvist, da vi formoder, at vi selv kan løfte opgaven.

Ad 6) Peter Færch og Palle Ravnborg udtrådte af bestyrelsen – tak for deres indsats!

Claus Mogensen og Daniel Andreasen blev enstemmigt valgt til den nye bestyrelse. Desuden blev Allan Markmøller valgt som suppleant i stedet for Bjarne Smedegaard.

Den nye bestyrelse består således af:

Kim J. Møller (kim.j.moeller@gmail.com), Devan Nørholm (baarupvej48@gmail.com), John Bech Pedersen (johnbechpedersen@hotmail.com), Claus Mogensen (cm@mia-el.dk), Daniel Andreasen (info@vntomrer.dk)

Ad 7) Hanne Bülov blev genvalgt som revisor.

Ad 8) Iab.

Tak for fremmødet.

/Bestyrelsen

Generalforsamling 2016

GENERALFORSAMLING I REFSHAMMER BEBOERFORENING

Der indkaldes til ordinær generalforsamling mandag d. 29. februar 2016 kl. 19.30 i Nykøbing Hallen.

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning
 3. Det reviderede regnskab
 4. Kontingentfastsættelse
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse. På valg er John Bech Nielsen, Palle Ravnborg, Kim Jensen Møller og suppleanter.
 7. Valg af revisor
 8. Evt.

Forslag fra medlemmerne (pkt. 5) skal være formanden (Peter Færch Nielsen, bette_ne@hotmail.com, tlf. 23 41 16 17) i hænde senest d. 25. februar. Vi modtager gerne forslag til arbejdsdagen i maj, nye aktiviteter og tiltag blandt beboerne mv.

Efter generalforsamlingen er der gratis bankospil. Sponsorgaver modtages gerne på dagen.

Beboerforeningen er vært med kaffe og franskbrød med ost eller rullepølse. Øl og vand kan købes.

På foreningens facebookside Refshammer Beboerforening kan vedtægterne ses. Endvidere kan foreningens aktiviteter følges der.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Arbejdslørdag d. 9 maj

Det er blevet forår, og vi skal have badebroen op. Vores fælles område ved stranden trænger til oprydning og legepladserne skal sættes i stand.

Arbejdslørdag d. 9. maj fra kl. 9.

Vi lægger ud med kaffe og rundstykker og ved middagstid frokost, øl og vand, alt imens vi hygger os med opgaverne.

Bring kun dit gode humør og evt. værktøj! Og husk børnene!

OBS! Har du gode idéer til forskønnelse af vores område så kontakt endelig bestyrelsen.

mvh

Refshammer Beboerforening.

Generalforsamling 2015

Generalforsamling afholdes afholdes mandag d.27. januar kl. 19:30 i Nykøbing Hallen.

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandens beretning
 3. Det reviderede regnskab
 4. Kontingentfastsættelse
 5. Hjertestarter
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelse. På valg er Peter Færch Nielsen, Martin Jensen og suppleanter
 8. Valg af revisor og suppleanter
 9. Evt. 

Forslag fra medlemmerne (pkt. 6) skal være formanden (Peter Færch Nielsen, Skrænten 10) i hænde senest søndag d. 18. januar. Vi modtager gerne forslag til arbejdsdagen i maj, nye aktiviteter og tiltag blandt beboerne mv.

Efter generalforsamlingen er der gratis bankospil. Sponsorgaver modtages gerne på dagen.

Beboerforeningen er vært med kaffe og franskbrød med ost eller rullepølse. Øl og vand kan købes.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Arbejdslørdag d. 10. maj

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 10. maj kl. 9, hvor den årlige arbejdslørdag løber af stabelen: Vi lægger ud med kaffe og rundstykker og ved middagstid frokost, øl og vand, alt imens vi hygger os med spændende opgaver på legepladsen, ved badebroen, laver ny tømmerflåde m.m.m! Bring kun dit gode humør og evt. værktøj! Og husk børnene!
OBS! Har du gode idéer til forskønnelse af vores område så kontakt endelig bestyrelsen.

mvh

Refshammer Beboerforening.